به رده وامی و گواستنه و ه به ناونیشانی پاریزگاری مادده له بو ده ره کی ئه و {والتغلیف} که لوپه ل و هوی دیاریکراو ئه و {والمحافظه} هو له {موثرات}{دروه}{غه لف} بنمیچ به ی ده رچوون{کرما}و ه ک ی تو به ناونیشانی ئه و پاریزه ر بو به لاوه نان دژ به بار بو {صناعه}{کشتوکال} بو جیگیر کردنی پله کرما به رهه م{المناسبه} بو جیقنه ئه و {المستعمله} له سه ر ریگای نموونه ی به کارهینانی رولی نایلون له سه ر بنمیچ و روخساری ده ره کی نزیک کردنه و ه ی 20% یامه تی ده ات له سه ر بو پله {کرما } سووراند نایلون بو پیشه زان ئه و {الخرسانه} به کاربه ری ئه و زیاد ده بیت هاوار ده کات سه لامه ت و زیاد ده بیت دریژی ته مه نی ئه و بو یه ک له سه ر له حاله تیک رولی نایلون فراوان کرد بو ولاتی سالی زور ئه و و به کار ده هینیت بو سه رچاو ه ی زور ئه و {موخرا} بو ولاتی ئیمه هه روه ها گرنگی پی دا به ئه و زور جار پیشاندانی نایلون بو به خشنده یی ئه و یه که م و دووه م له نیوان 6 سانتیه تر و 1000 سانتیمه تر بوو ماسی له نیوان 30 مایکرون بو 1000 مایکرون پیشاندانی ماسی رول ئه نتایج پیوست ده بیت له سه ر بنه مای شوینکان قوتابی

Follow Us in social