به فه زل خودا ستایشی ئه‌و و پایه به رز {فی} سال 1352 ئه و.ی کاریگه ریی ئیمه له بواری پلاستیک له فروشتن دا هیناین له سال 1357 ئه و.ی
به رهه مهینانی تایبه ت له نیوان ئیمه سووراند نایلون(رولی نایلون) ]فی[ پیشاندانی 3 سه نتیمه تر بو 4 نه ته وه‌ی سه رجه م جوری کیسی نایلون فی دووذخستنه و ه ی جیاواز له دین ده ر چوونی 1370 ه.ش به رهه مهینان نیل فراوان ] بنائی ] [و زراعی[ و مال ]الزهره[ به تایبه تی کور هه تا پیشاندانی ]امتار[ ]ارتقینا[ هه روه ها له سال 1380 ئه و.له گه‌ل فره‌وان کردنی رووبه‌رب کارگه]فی[ناوچه (تلصناعیه) له (خور قری ده‌کا) و و به‌رهه مهینان نایلون به پیشاندانی 6 سانتیمه‌تر بو 14 متر له پیشه سازی پلاستیک {لاغراض }{الزراعیه}{ودفیعه} و پیکهاتانه و به رهه‌مهینان(شیرین تو به تو) {والتعبه والتغلی ف} و ته ندروست و به رهه مهینان و جوری کیسی نایلون به دوور خستنه وه‌ی جیاواز له‌گه‌ل توانا {العالیه} بوونی ئه‌و {العالیه } دلنیایی بازار {الداخلی} و که‌ل و‌په‌ل بو ولات {المجاوره} ره‌نگه ی ریگای نموونه عیراق ،افغانستان،اذربایجان ،ترکمنستان،تاجیکستان .پاکستان (ارتقیناوتود)خال (البداء) باز ده دات دیکه (اتجایه) گه‌شه کردن(لایزال) به رده‌وام ئه‌و به وینه‌ی ئه‌ی (له سالی 1387 ه).(اقمنا) کارگه‌ی تر بو کردن به هی خوی ئه‌و قه‌زوین راستیی ئیجا ناوچه بو من پیشه‌سازی و هه‌یه هیوا و یارمه‌تیده‌ری ئه‌و خودا پایه‌به‌رز ده کریت  ده‌په‌ریته‌و‌ه هیلی نوی ئه‌و له‌گه‌ل (التقنیه)(الحدیثه) بو به‌رامبه‌ری نیزام و داوکردن بریکار(الاعزا) ده بین سه‌ر‌به‌رز کومپانیای به رگ په لاستیک 

 

Follow Us in social